Sunday, February 15, 2009

Sifat wajib dan Mustahil Bagi ALLAH swt

Allah SWT memiliki 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil

SIFAT WAJIB ALLAH SWT

1. Wujud (ada)
2. Qidam (paling awal)
3. Baqa' (kekal/abadi)
4. Mukhalafatu lil hawaditsi (berbeda dengan semua makhluk/sesuatu)
5. Qiyamuhu binafsihi (berdiri sendiri)
6. Wahdaniyat (esa)
7. Qudrat (kuasa)
8. Iradat (berkehendak)
9. Ilmu (maha mengetahui)
10. Hayat (hidup)
11. Sama' (maha mendengar)
12. Bashar (maha melihat)
13. Kalam (berfirman)
14. Qadiran (zat yang berkuasa)
15. Muridan (zat yang maha berkehendak)
16. Aliman (zat yang maha mengetahui)
17. Hayyan (zat yang hidup)
18. Sami'an (maha mendengar)
19. Bashiran (zat yang maha melihat)
20. Mutakaliman (zat yang berfirman)


SIFAT MUSTAHIL ALLAH SWT

1. Adam (tiada)
2. Huduts (ada yang mendahului)
3. Fana (berakhir)
4. Mumatsalatu lil hawaditsi (ada yang menyamai)
5. Ihtiyaju lighairihi (memerlukan yang lain)
6. Ta'adud (berbilang)
7. Ajzun (lemah)
8. Karahah (terpaksa)
9. Jahlun (bodoh)
10. Mautun (mati)
11. Shamamun (tuli)
12. Ama (buta)
13. Bakamun (bisu)
14. Kaunuhu 'ajiyan (zat yang lemah)
15. Kaunuhu karihan (zat yang terpaksa)
16. Kaunuhu jahilan (zat yang sangat bodoh)
17. Mayyitan (zat yang mati)
18. Kaunuhu ashamma (zat yang tuli)
19. Kaunuhu 'ama (zat yang buta)
20. Kaunuhu abkama (zat yang bisu)

1 comment:

Anonymous said...

terima kasih